Emeritus Scholars

 • Chang, Ding-Kwo (張定國)
  •   886-2-27898594
  •   886-2-27831237
  •   dkgatechem
 • Chen, Chao-Tung (陳朝棟)
  • Chien, Shu-Hua (簡淑華)
   •   886-2-27898528
   •   886-2-27831237
   •   chiensh
  • Hung, Tsu-Chang (洪楚璋)
   •   886-2-27898582
   •   886-2-27831237
   •   tchung
  • Kan, Lou-sing (甘魯生)
   •   0933 724 669
   •   886-2-27831237
   •   lskan
  • Lee, Shwu-Jiuan (李淑娟)
   •   sjlee218
  • Lii, Cheng-Yi [deceased] (呂政義 [ 歿 ])
   • Liu, Ling-Kang (劉陵崗)
    •   886-2-27898532
    •   886-2-27831237
    •   liuu
   • Shih, Yun-Er (施雲娥)
    •   shihye
   • Tso, Hsi-Hwa (左西華)
    • Wang, Ji-Shih (王之士)
     • Wang, Tein-Fu [deceased] (王添福 [ 歿 ])
      • Yang, Chi-Chuen [deceased] (楊啟春 [ 歿 ])