Main Content
:::

  Chemical Biology

 • Distinguished Research Fellow-Yu-Ju Chen

  Yu-Ju Chen

    886-2-55728660
    yujuchengate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Ming-Hsi Chiang

  Ming-Hsi Chiang

    886-2-55728568
    mhchiangchem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Joseph Jen-Tse Huang

  Joseph Jen-Tse Huang

    886-2-55728652
    jthuanggate.sinica.edu.tw

 • Associate Research Fellow-Hsien-Ming Lee

  Hsien-Ming Lee

    886-2-55728620
    leehmchem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Wen-Shan Li

  Wen-Shan Li

    886-2-55728662
    wenshangate.sinica.edu.tw

 • Associate Research Fellow-Jiun-Jie Shie

  Jiun-Jie Shie

    886-2-55728551
    shiejjgate.sinica.edu.tw

 • Assistant Research Fellow-Hsiung-Lin Tu

  Hsiung-Lin Tu

    886-2-55728622
    hltugate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Cheng-Chung Wang

  Cheng-Chung Wang

    886-2-55728618
    wangcc7280gate.sinica.edu.tw